Sage | Starter Theme nâng cao với Tailwind CSS và Laravel Blade

Sage là gì ?

Sage là một starter theme được phát triển bởi Root team . Đây là một theme nâng cao và sử dụng các công nghệ trend nhất để phát triển. Sử dụng Yarn package manager và Bud để build theme. Khai thác sức mạnh của Lavarel với Blade Template và hỗ trợ cả Tailwind CSS.

Nếu bạn chưa biết Starter Theme là gì ? Starter Theme là một theme WordPress đã có sẵn các chức năng cần thiết nhưng chưa có nhiều CSS (hoặc không có CSS) để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng nó cho mục đích làm các theme của riêng mình . CSS trong theme này cũng hoàn toàn bằng SASS nên bạn phải viết bằng SASS rồi build ra CSS.

Ưu điểm của Sage

Sage tách các phần trong theme thành nhiều phần rất rõ ràng đó là:

  • Controller dùng để lấy dữ liệu và passing dữ liệu qua phần template
  • Template sử dụng template Blade của Laravel để hiển thị dữ lệu.
  • Có riêng 1 file đề làm filter riêng
  • Sử dụng các CSS framework mới nhất kết hợp Webpack để build file CSS, JS một cách hoàn hảo, cực nhẹ nhàng, thậm chí bạn có thể định nghĩa JS chỉ chạy ở route ( trang nào ) luôn
  • Trong quá trình dev Sage còn show luôn cho chúng ta browsersync để khi chúng ta sửa SCSS, hoặc JS thì tự động câp nhật trên browser giúp chúng ta biết kết quả của đoạn code vừa rồi là gì.

Dựa vào những phần bên trên thì, Sage giúp cho việc tách bạch giữa việc làm frontend, backend ( phần lấy dữ liệu ) thành 2 phần riêng biệt, rất dễ dàng cho việc làm team mà chỉ có bạn biết làm frontend, không biết nhiều về WordPress. Dễ dàng cho việc đang phát triển frontend cho Laravel sau đó chuyển sang làm frontend cho WordPress.

Như mô tả ở trên việc tách bạch phần lấy dữ liệu và phần hiển thị thông tin dẫn đến việc dễ dàng trong việc quản lý task công việc, chia sẻ công việc, và kết hợp làm team với các thành viên trong nhóm, dễ maintain dự án.

Cài đặt Sage

Đối Với Người dùng Window:
Cần phải có WSL để có thể sử dụng Sage . Các lệnh tạo phải được chạy trên môi trường WSL

Sage sử dụng các công cụ dựa trên Node.js để quản lý các phụ thuộc và tạo tài nguyên.  Sage khuyến khích nên sử dụng Volta để cài đặt và quản lý Node.js. Sage cũng khuyến nghị sử dụng Yarn. Sau khi cài đặt Volta:

B1: Cài Đặt Node.js và Yarn

#  Cài đặt Node.js
$ volta install node
# Cài đặt Yarn
$ npm install –global yarn

B2: Cài đặt Acorn

Sage yêu cầu Acron nhưng không bao gồm nó . Có mốt số cách để cài đặt Acorn. Bạn có thể tham khảo ở đây

B3: Cài Đặt Sage với Composer

# Từ thư mục theme WordPress , chạy lệnh :(thay your-theme-name bằng tên theme của bạn)
$ composer create-project roots/sage your-theme-name

Để cài đặt bản dành cho dev , thêm lệnh dev-main ở cuối câu lệnh
$ composer create-project roots/sage your-theme-name dev-main

B4: Tạo tài nguyên

Bạn phải tạo tài nguyên cho theme để có thể truy cập trang web . Nếu không tạo được tài nguyên sẽ hiện ra lỗi :

The manifest [/path/to/sage/public/manifest.json] cannot be found.

Cách chạy Sage

chạy lệnh yarn từ thư mục theme

cập nhật tệp bud.config.js với local dev URL

yarn build — Bắt đầu biên dịch tài nguyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *